مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی مدیریت مدرسه متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی مدیریت مدرسه 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی مدیریت مدرسه چیست ؟ طرح تعالی مدیریت مدرسه عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان J Nurs Edu-v6n1p9-fa-1

سایت منبع فروردین و اردیبهشت 6931، دوره 1، شماره 6 06012-DOI: 10.21859/jne واکاوای میزان رعایت رفتارهای مدنی تحصیلی توسط دانشجویان پرستاری سیده سارا افرازنده 1، بتول پورابولی 2، سکینه سبزواری 3، * کارشناس ارشد، مربی، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق J Nurs Edu-v6n1p1-fa-1

فروردین و اردیبهشت 9316، دوره 6، شماره 9 06011-DOI: 10.21859/jne بررسی تأثیر کارگاه آموزشی بر ارتقای مهارتهای تفکر نقادانه دانشجویان پرستاری جعفر ادیب 1، بتول نحریر 2، *، زهره وفادار 2 کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، Read more…

By 92, ago