مقاله دانلود J Nurs Edu-v6n1p1-en-1

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در ادامه مطلب…

دانلود تحقیق J Nurs Edu-v6n1p1-fa-1

فروردین و اردیبهشت 9316، دوره 6، شماره 9 06011-DOI: 10.21859/jne بررسی تأثیر کارگاه آموزشی بر ارتقای مهارتهای تفکر نقادانه دانشجویان پرستاری جعفر ادیب 1، بتول نحریر 2، *، زهره وفادار 2 کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…)عج(، تهران، ایران استادیار آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه ادامه مطلب…

پایان‌نامه ارشد رایگان J Nurs Edu-v5n6p53-fa-1

سایت منبع در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ مقاله J Nurs Edu-v5n6p46-en-1

* Corresponding author: Hadis Ashrafizadeh, MSc Student Researches Committee, Department of Nursing, school of Nursing and Midwifery, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. E-mail: [email protected] Received: 16 Jan 2016 Accepted: 17 Jan 2017 Abstract Introduction: Triage is a Component of the emergency department which is performed by emergency nurses. ادامه مطلب…

پایان‌نامه ارشد J Nurs Edu-v5n6p46-fa-1

سایت منبع بهمن و اسفند 5931، دوره 1، شماره 6 05067-DOI: 10.21859/jne بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در اورژانس بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز از تریاژ بیمارستانی در سال 5931 شایسته حقیقی 1، حدیث اشرفی زاده 2، *، فرخنده مجدمی 3، بهاره کرد 1 دانشجوی دکتری پرستاری، عضو ادامه مطلب…